Reklamácie

Doba záruky za akosť tovaru je stanovená výrobcom a je vždy explicitne uvedená v cenníku SYSNET s.r.o., ktorý je verejne dostupný na www.sysnet.sk tak isto je uvedená na každom dodacom liste. Môže byť uvedená aj na vlastnom výrobku. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka výrobcu sa vzťahuje na funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou.

Nevzťahuje sa na chyby vzniknuté:

 • 1. pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.),
 • 2. používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia,
 • 3. neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou,
 • 4. počítačovými vírusmi,
 • 5. použitím neautorizovaného software,
 • 6. použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a pod.),
 • 7. pripojením na nevyhovujúcu elektrickú sieť,
 • 8. neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov PC ( platí pre montované PC ),
 • 9. poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,
 • 10. mechanickým poškodením zariadenia.
Pri zasielaní reklamovaného tovaru tento zasielajte poštou (balík na poštu): SYSNET s.r.o. J.Poničana 13, 841 08 Bratislava.Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Postup pri reklamácií tovaru
Pri reklamácií väčšiny značiek existuje jednoduchší spôsob riešenia reklamácií a to prostredníctvom servisných stredísk. Pripravujeme kompletný zoznam podľa značiek. Zatiaľ nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese sysnet@sysnet.sk, alebo telefonicky na čísle +421 2 654 11 928 a my Vás usmerníme. Výhodou takéhoto riešenia je šetrenie aj vašich finančných prostriedkov, kedy pri niektorých značkách existuje v rámci záruky bezplatný zvoz vášho pokazeného zariadenia.
Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť / zaslať
 • 1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom,
 • 2. buď dodací list - faktúru, ktorá slúži ako záručný list, s dátumom zakúpenia a výrobným číslom reklamovaného zariadenia, alebo záručný list
 • 3. podrobný popis závady
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.

Posúdenie reklamačných nárokov záručného servisu v prípadoch, keď to SYSNET s.r.o. nie je oprávnený posúdiť, prebieha nasledovne :

 • v SYSNET s.r.o. preverí či popis závady zodpovedá skutočnosti a ak áno tak tovar odošle výrobcovi ( držiteľovi záruky)
 • v prípade uznania záruky výrobcom je reklamácia vybavená štandartným spôsobom
 • Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné.

V prípade, že zásielka s tovarom bola fyzicky poškodená je nevyhnutné, aby kupujúci spísal s prepravcom zápisnicu, za účelom možnosti vymáhania poistného za poškodený tovar. Každá zásielka tovaru zakúpená v SYSNET s.r.o. je poistená na výšku hodnoty tovaru.

Riešenie reklamácie výrobku v záručnej dobe

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Pokiaľ sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovar za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie).

Zopár poznámok a komentárov k RMA procesu
Reklamujte len skutočné závady. Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. Stručne prekonzultujte s nami, či nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov. Tovar nesmie byť neodborným a/alebo nešetrným zaobchádzaním zo strany spotrebiteľa mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel) ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji) poškodený, inak strácate nárok na bezplatnú záručnú opravu. V podrobnom popise závady uveďte aj okolnosti pri ktorých sa závada prejavuje. Záruka sa nevzťahuje na výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne procesory a pamäťové moduly) výrobky poškodené nedbanlivosťou (základné dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOSu), FDD, CD mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí,...
Tovar prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená, že odošlete tovar na dobierku). Tovar posielajte na reklamáciu Slovenskou poštou - balík na poštu: SYSNET s.r.o. J.Poničana 13, 841 08 Bratislava,
Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Tovar vhodne zabaľte, napr. do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u dodávateľa. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú. V prípade mimozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám ich na požiadanie oznámime telefonicky alebo formou e-mailu.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim SYSNET s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (www.soi.sk), alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie:
 • 1. Neúplný popis závady. Najčastejšie zákazníci píšu do popisu závady "nefunguje". Ak technik začne testovať mainboard s týmto popisom závady a ten nabehne, považuje sa reklamovaná vada za neexistujúcu. Preto prosím píšte podrobný popis závady napr. "po zasunutí faxmodemovej karty vôbec nenabehne po jej vybraní funguje normálne. Faxmodemová karta pracuje v iných mainboardoch korektne.
 • 2. Zle nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia. Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne. Prosíme čítajte návody a readme súbory ušetríte si veľa času a nervov.
 • 3. Zlá verzia BIOSu. Veľa chýb vzniká, inštaláciou BIOSu, ktorý nie je určený pre daný typ Mainboardu. Ak máte pochybnosti o správnosti BIOSu pred prevedením upgrade sa radšej poradte s nami.
 • 4. Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Prosím pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s našimi predajcami. Prípadne si výrobok nechajte predviesť. Nie všetko čo sa dočítate v novinách je pravda .
 • 5. Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Technik musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Taktiež je nutné pri vybraných produktoch (CD RW, CD ROM, HDD kapacít, ktoré sa už nevyrábajú atd.) počkať na odpoveď výrobcu o spôsobe vybavenia reklamácie (výmena za nový typ, vrátenie peňazí, výmena za novší model s doplatkom) čím sa môže doba reklamácie predĺžiť.
 • 6. Problém s poškodeným tovarom - vyskytuje sa hlavne u procesorov AMD, mechanicky poškodených diskov a iných mechanických vadách. Pri procesoroch AMD si dávajte pozor na osadzovanie chladiča. Až 80% chybných procesorov má poškodenú hranu čipu alebo sú tepelne poškodené.Na takéto poškodenia spojené s inštaláciou procesora sa NEVZŤAHUJE ZÁRUKA,pretože neboli spôsobené skladovaním ani prepravou. Riešenie reklamácie autorizovanou osobou (autorizovaným servisom) zvyčajne potvrdí, že pravou príčinou je neopatrné nasadzovanie chladiča na CPU. Pri diskoch si pri preberaní skontrolujte či sáčok nie je mechanicky poškodený. Podpisom dodacieho listu preberáte objednaný tovar a zároveň potvrdzujete, že originálne balenie tovaru nebolo poškodené a preto NESKORŠIE reklamácie takéhoto druhu je možné uznať len ak preukážete, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od dopravcu.
 • 7. Vypálené body u LCD monitorov Norma ISO 13406 stanovuje prípustné množstvá vypálených bodov pre LCD panely. Preto reklamácie v rozpore s normou ISO13406 nemôžu byt akceptované.
Podla ISO 13406 normy je maximálny povolený pomer vadných pixelov na milión dobrých nasledovný:
 • 2 ks (typu 1) t.j. trvale svietiacich na bielo
 • 2 ks (typu 2) t.j. trvale čiernych
 • 5 ks (typu 3) t.j. všetky chyby iné než typ 1 a 2 napr. svietiace trvalo červene, modré atd.
neopraviteľného