Podmienky nákupu na splátky cez Home Credit Slovakia

NÁKUP TOVARU V NAŠOM INTERNETOVOM OBCHODE
spôsob nákupu je veľmi jednoduchý, stačí keď si vyberiete tovar o ktorý máte záujem, vložíte si ho do košíka a objednáte. Pri vyplňovaní objednávky si zvolíte spôsob platby cez Home Credit a po potvrdení objednávky kliknete na tlačidlo Home Credit, následne budete presmerovaný na ich stránku, kde je potrebné zadať údaje na schválenie úveru, vyberiete si tam výšku splátok, ich počet  potvrdením odošlete zmluvu na schválenie, na uvedený mail Vám počas pracovného dňa v priebehu pár minút príde odpoveď či bola Vaša zmluva schválená, alebo zamietnutá. Ak bola schválená, príde Vám do mailu zmluva, ktorú bude treba vytlačiť, spraviť fotokópiu dokladov, ktoré boli uvedené v zmluve a poslať to čím skôr poštou do spoločnosti Home Credit. Keď zmluvy obdržia a skontrolujú následne dostaneme o tom informáciu a posielame tovar k Vám.
PARAMETRE ÚVEROVÝCH PRODUKTOV

100% úrokov späť (platí do 31.12.2014)

 • hotovosť od 0% z ceny tovaru
 • dĺžka splácania 12, 15 a 20 mesiacov
 • RPMN 29,0 - 32,0%

Podmienky vrátenia zaplatených úrokov:

1) Klientovi vzniká nárok na vrátenie 100% zaplatených úrokov (ďalej len „bonus“), za predpokladu, že uzatvoril
úverovú zmluvu typu *100SPAT* so spoločnosťou Home Credit Slovakia (ďalej len Spoločnosť) a že spláca a splácal
všetky svoje záväzky z úverových zmlúv poskytnutých mu spoločnosťou riadne a včas.
2)Bonus bude klientovi po úhrade poslednej splátky dohodnutej v zmluve pripísaný k dobru úverového účtu
vedeného Spoločnosťou k platobnej (kreditnej/úverovej) karte vydanej Spoločnosťou klientovi.
3) Ak je karta v okamihu úhrady poslednej mesačnej splátky dohodnutej v zmluve aktívna, bude bonus klientovi pripísaný
na úverový účet k tejto karte najneskôr do 4 mesiacov. Ak doposiaľ nedošlo k aktivácii karty, je bonus klientovi pripísaný
na príslušný úverový účet danej karty v mesiaci nasledujúcom po jej aktivácii.
4) V prípade, že klient je v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok držiteľom viacerých platobných kariet vydaných
Spoločnosťou, pripíše Spoločnosť na základe vlastného rozhodnutia bonus na úverový účet vedený k niektorej aktívnej
platobnej karte.
5) V prípade, že klient v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok nemá so Spoločnosťou uzatvorenú zmluvu
o revolvingovom úvere, na základe ktorej je Spoločnosť oprávnená zaslať klientovi kartu, Spoločnosť je oprávnená
poskytnúť bonus iným ako vyššie uvedeným spôsobom.
6) Nárok na čerpanie bonusu zaniká, ak klient sumu, ktorá mu bola pripísaná Spoločnosťou na jeho úverový účet,
nevyčerpá najneskôr do 12 mesiacov odo dňa jej pripísania, resp. odo dňa zaslania výzvy k aktivácii neaktívnej karty pre
možné pripísanie bonusu, ak klient nemá žiadnu aktívnu kartu, na ktorú by bolo možné sumu vo výške uhradených úrokov
pripísať. Nevyčerpaná suma môže byť po uplynutí uvedených 12 mesiacov z úverového účtu odpísaná.
7) Spoločnosť nie je povinná bonus poskytnúť, ak klient uviedol v žiadosti o úver nepravdivé údaje.
8) Nárok na výplatu bonusu nevznikne, pokiaľ nie je možné klientovi kartu zaslať v dôsledku odvolania súhlasu
s oslovovaním s ponukou obchodu a služieb.
8) Ak nemôže byť bonus klientovi poskytnutý vyššie uvedeným spôsobom, alebo ak klient nesplní niektorú podmienku
pre jeho poskytnutie, je Spoločnosť oprávnená poskytnúť bonus aj iným ako vyššie uvedeným spôsobom.


1% mesačne

 • platba v hotovosti: od 0 %
 • navýšenie 1% mesačne
 • priemerná RPMN: 23,5%-24%
 • splatnosť: 06 - 25 mesiacov

 

Spotrebiteľský úver môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, občan SR so stálym zdrojom príjmov s najmenej jedným platným telefonickým kontaktom.
Do výšky úveru 1 000 € predkladá klient dva doklady totožnosti:
 • občiansky preukaz
 • 2. druhý doklad totožnosti, t. j. vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný pas, preukaz zdravotnej poisťovne, platobná karta alebo vernostná karta Home Credit.
 • Nákup na splátky Home Credit je možný aj bez hotovosti.
 • Variabilná splatnosť úveru od 6 do 48 mesiacov.
 • Možnosť voľby termínu úhrad mesačných splátok.
 • Po celú dobu splácania garantujeme rovnakú výšku splátok.
 • Možnosť súčasného nákupu viac tovaru na jednu úverovú zmluvu.
 • Posúdenie návrhu úverovej zmluvy prebehne na počkanie.
 • Klient sa schválením úverovej zmluvy a doručením tovaru stáva jeho majiteľom a má k nemu všetky dispozičné práva.
 • Pre nákup tovaru nad 1 000 EUR môže byť požadované potvrdenie o výške príjmov.
 • Určený pre dospelé fyzické osoby so stálym príjmom

Súbor poistenia PLUS

 • Poistenie pracovnej neschopnosti - pracovná neschopnosť vzniknutá následkom choroby alebo úrazu, dlhšia než 60 dní
 • Poistenie invalidity - plný invalidný dôchodok priznaný pre chorobu alebo úraz
 • Poistenie smrti následkom úrazu

 

Podmienky na získanie poistenia typu PLUS


Tento súbor poistenia je určený pre "zamestnanca" a SZČO ("podnikateľ"). Základnou podmienkou na vstup do poistenia je, že klient:
 • dosahuje vek 18 rokov a neprekračuje vek 65 rokov
 • je osobou bez zdravotných ťažkostí, nie je v pravidelnej lekárskej terapeutickej starostlivosti alebo pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného ochorenia, neužíva pravidelne lieky
 • nie je v pracovnej neschopnosti a nebol ani v uplynulých 12 mesiacoch pred uzatvorením zmluvy o úvere v pracovnej neschopnosti dlhšie než 30 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
 • nepožiadal o priznanie invalidného dôchodku alebo nie je účastníkom konania o priznanie invalidity, nebol mu priznaný invalidný alebo starobný dôchodok
 • má príjem zo závislej činnosti (zamestnanec) alebo príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti (podnikateľ)
 • bol zoznámený a súhlasí s poistnou zmluvou a ZPP

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU HOME CREDIT
V individuálnych prípadoch môže spoločnosť Home Credit požadovať aj ďalšie doklady preukazujúce pravidelný príjem alebo trvalé bydlisko, napr. potvrdenie o výške príjmov alebo výpis z bankového účtu.
VÝHODY SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU HOME CREDIT
POISTENIE ÚVEROVÝCH SPLÁTOK
Zaistite seba a svoju rodinu pre prípad, že nastane nepriaznivá životná situácia akou je napr. strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, plná invalidita či úmrtie následkom úrazu. Za takýchto okolností Vám bude poisťovňa platiť mesačné splátky úveru.
Podľa Vašich potrieb si môžete zvoliť jeden z nasledovných balíčkov poistenia:
TEXTÁCIA K SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak si zákazník zvolí úhradu ceny objednaného tovaru alebo služieb spotrebiteľským úverom, poskytuje súhlas k tomu, že osobné údaje získané v spol. SYSNET s.r.o. za účelom uzatvorenia úverovej zmluvy môžu byť poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne ďalších so žiadosťou súvisiacich dokumentov na www. stránkach spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon") a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.